TEN ZNAK TO NADZIEJA, POMOC I OCHRONA DLA POTRZEBUJĄCYCH.

Nie korzystaj z niego
na własną rękę!

play icon

Drogi Czytelniku,

to nie jest kolejny apel o pomoc materialną. To apel o pomoc w ochronie znaku Czerwonego Krzyża.
Dla nas, ofiar konfliktów zbrojnych, kryzysów humanitarnych czy klęsk żywiołowych ten znak to nadzieja, pomoc i ochrona naszego życia niezależnie od rasy, wyznania czy pochodzenia. To często wszystko, co mamy.
Prosimy – pomagaj odpowiedzialnie. Nie korzystaj ze znaku Czerwonego Krzyża na własną rękę. To osłabia jego prawdziwe znaczenie.

Dziękujemy, że nas rozumiesz
Potrzebujący

SKĄD TEN APEL?

To nieprawda, że znakiem Czerwonego Krzyża posługiwać się może każdy i wszędzie.

Pamiętaj!

Znak Czerwonego Krzyża jest znakiem chronionym przepisami międzynarodowego prawa oraz przepisami prawa RP. Określają one szczegółowo, kto i w jakich sytuacjach może go używać, aby spełniał on swoją rolę – oznaczał pomoc potrzebującym i chronił tych, którzy pomoc niosą.

Użycie znaku Czerwonego Krzyża przez osoby nieuprawnione osłabia jego moc i może prowadzić do groźnych konsekwencji.

Kto ma prawo używać
znaku Czerwonego Krzyża?

W naszym kraju na straży prawidłowego korzystania ze znaku symbolizującego humanitaryzm, bezstronność i neutralność stoi Polski Czerwony Krzyż.

W CZASIE KRYZYSÓW (zbrojnych, humanitarnych, katastrof)
STOSUJE SIĘ UPROSZCZONĄ FORMĘ ZNAKU – czerwony krzyż na białym tle.
Pełni on rolę ochronną. Mogą z niego korzystać:

WOJSKOWE SŁUŻBY MEDYCZNE

ORGANIZACJE ZRZESZONE W MIĘDZYNARODOWYM
RUCHU CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

W CZASIE POKOJU ZNAK CZERWONEGO KRZYŻA UŻYWANY JEST
W WERSJI PEŁNEJ
– z nazwą krajowej organizacji humanitarnej (PCK).
Pełni on rolę informacyjną. Mogą się nim posługiwać:

OSOBY ORAZ PODMIOTY
ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PCK

AMBULANSE I PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY
(bezpłatnej) po wyrażeniu zgody przez PCK

KTO NIE MOŻE UŻYWAĆ
ZNAKU CZERWONEGO KRZYŻA?

Osoby prywatne

Wydaje Ci się, że użycie znaku Czerwonego Krzyża „uwiarygodni” Twoją pomoc. Niestety, stosując znak na własną rękę, zaburzasz cykl działań humanitarnych koordynowanych przez wiele profesjonalnie przygotowanych do tego osób.

Firmy, których działalność nie jest związana z działalnością humanitarną

To oczywiste, że Twoje produkty służą ludziom, ale nie stanowią ratunku w sytuacjach kryzysowych. Ten znak to nie jest tylko etykieta. Nie osłabiaj prawdziwego znaczenia pierwszej pomocy.

Transporty, których załadunek i przeznaczenie jest nieznane

Organizacja i dystrybucja pomocy humanitarnej dla potrzebujących to ogromna odpowiedzialność i wyzwanie logistyczne. Na każdym etapie działań musimy mieć pewność, że transport humanitarny trafi do potrzebujących. Nie mamy jej, jeśli nie my organizujemy transport.

Wydaje Ci się to mało istotne?

Wyobraź sobie, że ktoś w samochodzie oznaczonym znakiem Czerwonego Krzyża przemycał przez granicę broń lub przedmioty uważane za broń.
Albo że ktoś wysłał do Afryki transport sukien balowych, kiedy ludzie umierali z powodu kryzysu suszy.
Wyobraź sobie, że ktoś, oznaczony znakiem Czerwonego Krzyża, zorganizował zbiórkę leków dla ciężko chorych uciekinierów wojennych, ale leki nigdy do nich nie trafiły. A inny ktoś „pomógł” w transporcie uchodźców, rozdzielając rodzinę, która miała problem z odnalezieniem bliskich.

Masz szczęście, że możesz to sobie tylko wyobrażać. Ci, którzy tego doświadczyli, byli w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Zdezorientowani i zbyt ufni, aby sprawdzać, czy ktoś, kto używa znaku Czerwonego Krzyża, ma do tego prawo.

POMOC MA MOC, KIEDY…

Działamy zgodnie z prawem!
W kontakcie z odpowiednimi służbami i za zgodą organizacji, które są uprawnione do koordynowania działań pomocowych.
Jesteśmy profesjonalnie przeszkoleni do udzielania wsparcia!
Niosąc pomoc poszkodowanym, bierzemy odpowiedzialność za ich życie i zdrowie.
Działania pomocowe są koordynowane! Ewakuacja ludności, łączenie rodzin, akcje ratownicze, dystrybucja żywności i środków medycznych zawsze są szczegółowo zaplanowane i kontrolowane przez uprawnione do tego służby.

UDOSTĘPNIJ JUŻ TERAZ!

Podziel się informacją o ochronie znaku Czerwonego Krzyża ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych. To ważne dla nas, ale jeszcze ważniejsze dla tych, którzy potrzebują pomocy.

W taki sposób też pomagasz chronić znak Czerwonego Krzyża

Wciąż masz sporo pytań?

Czy użycie znaku Czerwonego Krzyża jest w Polsce karalne?

Znak Czerwonego Krzyża chroniony jest przepisami prawa międzynarodowego (art. 44 i 53 I Konwencji Genewskiej z dn. 12.08.1949 r.; Dz. U. 1956 r., Nr 38, poz.171). Przepisy te zakazują posługiwania się takim znakiem przez podmioty nieuprawnione oraz wszelkich form naśladownictwa tego znaku. Ochrona znaku Czerwonego Krzyża jest obowiązkiem państwa wynikającym z art. 49 I konwencji genewskiej oznacza to, że znak Czerwonego Krzyża chroniony jest przepisami prawa krajowego RP (art. 13, 14, 15 rozdział III Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16.11.1964 r., Dz. U. Nr 41, poz. 276, w związku z ww. konwencją).

Wykorzystanie znaku poprzez jego modyfikację, umieszczenie na produktach komercyjnych i w kampaniach reklamowych przez podmioty do tego nieuprawnione może mieć skutki prawne.
Użycie znaku Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca w czasie działań zbrojnych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 126 Kodeksu karnego [Bezprawne używanie znaków] § 1 i § 2.

Gdzie można zgłosić nieuzasadnione użycie znaku Czerwonego Krzyża?

Reakcja na użycie znaku Czerwonego Krzyża bez uprawnień jest bardzo ważna, bo tylko tak pomoc, którą niesie PCK, ma moc. Dzięki Twojemu zgłoszeniu możemy podjąć kroki w celu ochrony znaku Czerwonego Krzyża.

Nieuzasadnione użycie znaku lub jego nadużycie możesz zgłosić:

1) w najbliższym Oddziale Okręgowym PCK – listę oddziałów oraz kontakt do nich znajduje się na: https://pck.pl/kontakt/ lub

2) do Działu Współpracy z Zagranicą w Biurze Zarządu Głównego PCK, wysyłając e-mail, w którym opiszesz nieprawidłowości, na adres: miedzynarodowy@pck.pl

Czy każdy może być wolontariuszem PCK?

PCK jest organizacją otwartą na wszystkich i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Jeśli ktoś chce pomagać, może to robić razem z nami pod znakiem Czerwonego Krzyża. Wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, niezależnie od wieku (nie ma dolnej ani górnej granicy), jednak w przypadku osób poniżej 18. roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

Dołączając do nas, jako wolontariusz możesz określić rodzaj pomocy, w której chcesz brać udział – zadbamy wówczas o odpowiednie szkolenie, które pomoże Ci udzielać pomocy profesjonalnie. Zgłoszenia na wolontariat PCK możesz dokonać w wybranym przez siebie Oddziale Okręgowym PCK. Listę oddziałów oraz kontakt do nich znajdziesz na: https://pck.pl/kontakt/

Czy w Polsce tylko PCK ma prawo do używania znaku Czerwonego Krzyża?

Polski Czerwony Krzyż jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także działa w ramach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

PCK jest jedynym, prawnie uznanym, polskim stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze RP uprawnionym do używania znaku krzyża w funkcji informacyjnej i ochronnej dla prowadzonej działalności humanitarnej na terenie kraju i poza jego granicami.

Znakiem krzyża w funkcji ochronnej może posługiwać się także wojskowa służba medyczna zabezpieczająca życie i zdrowie żołnierzy w czasie konfliktu zbrojnego.

Czy znak Czerwonego Krzyża uznawany jest przez wszystkie kraje i zapewnia ochronę?

Znak Czerwonego Krzyża pełni dwie podstawowe funkcje: ochronną/rozpoznawczą oraz informacyjną. Oznacza to, że znak zapewnia ochronę w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego konkretnym osobom i obiektom. Kategorie osób i obiektów chronionych zostały wyszczególnione w art. 24–27 I konwencji genewskiej oraz w art. 8 [c] pierwszego protokołu dodatkowego z 1977 roku.

Sygnatariuszami konwencji genewskich jest grupa 192 państw. Wraz ze znakiem Czerwonego Krzyża ochronie podlega znak Czerwonego Półksiężyca (stosowany w 34 krajach) oraz znak Czerwonego Kryształu.

Kiedy i na jakich zasadach PCK współpracuje z firmami z sektora prywatnego?

Używanie znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża przez „osoby prywatne, towarzystwa lub domy handlowe, zarówno publiczne, jak i prywatne” jest zabronione przez międzynarodowe prawo humanitarne (I konwencja, art. 53). Niemniej dopuszcza się, by stowarzyszenie krajowe (PCK) nawiązało współpracę i w jej ramach zaznaczyło, że otrzymało określoną pomoc od przedsiębiorstwa lub innej organizacji przy zachowaniu wszystkich prawnych wymagań.

PCK nie może podjąć współpracy z firmami, których działalność jest sprzeczna z celami Czerwonego Krzyża, np. producentami i sprzedawcami broni, wyrobów tytoniowych, alkoholu lub towarów wyraźnie ocenianych jako szkodliwe dla środowiska.